Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Comprehensive rehabilitation of women after mastectomy

Author(s): Michalina Chruszcz, Anna Brzęk, Anna Famuła, Tadeusz Szymon Gaździk

Wstêp. Rak piersi jest jednym z najczêoeciej wystêpuj¹cych nowotworów z³ooeliwych woeród wszystkich nowotworów. Bez wzglêdu na to jaki rodzaj leczenia operacyjnego zosta³ zastosowany, rehabilitacja nie leczy objawów choroby nowotworowej lecz jest integraln¹ czêoeci¹ leczenia onkologicznego. Dziêki kompleksowej terapii obserwuje siê poprawê odp³ywu ch³onki, redukcjê wielkooeci obrzêków oraz wiêksz¹ ruchomooeæ w stawie ramienno-barkowym koñczyny górnej po stronie operowanej. Nadal dyskutuje siê i ocenia skutecznooeæ rozmaitych zabiegów fizjoterapeutycznych. Celem badañ by³a ocena kompleksowej rehabilitacji w usprawnianiu kobiet po przebytym zabiegu mastektomii. Materia³ i metody. Badaniami objêto 150 kobiet przebywaj¹ce na 21-dniowych turnusach sanatoryjnych w Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii „ROSOMAK”. Pacjentki podzielono na dwie grupy: grupê A stanowi³o 47 kobiet po leczeniu oszczêdzaj¹cym oraz grupê B 103 kobiety po ca³kowitym odjêciu gruczo³u piersiowego. W obu grupach mierzono zakresy ruchu stawów barkowych, obwody koñczyn górnych oraz si³ê miêoeni r¹k. Pierwszy pomiar zosta³ dokonany w 2 dniu pobytu (badanie wstêpne), a drugi pomiar w 16 dniu pobytu (badanie koñcowe). Wyniki. Zastosowana rehabilitacja przynios³a wymierne efekty. U wiêkszooeci przebadanych uzyskano zmniejszenie obrzêku ch³onnego, poprawê zakresu zgiêcia, odwiedzenia, rotacji zewnêtrznej i wyprostu horyzontalnego w stawie ramienno-barkowym po stronie chorej oraz zwiêkszenie si³y miêoeni koñczyn górnych tak po stronie operowanej jak i zdrowej. Poprawa okaza³a siê istotnie statystycznie we wszystkich badanych parametrach. Wnioski. Przeprowadzone badania wykaza³y, i¿ proponowane zabiegi fizjoterapeutyczne s¹ skuteczne w usprawnianiu kobiet po przebytym zabiegu mastektomii.


Select your language of interest to view the total content in your interested language

20+ Million Readerbase
Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 281

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 281 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript