Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Evaluation of results of complex treatment of Paget???s disease of bone

Author(s): Dariusz Chmielewski

Choroba Pageta ko┼Ťci jest ograniczon─ů, ogniskow─ů chorob─ů metaboliczn─ů szkieletu charakteryzuj─ůc─ů si─Ö nadaktywn─ů przebudow─ů kostn─ů z przewag─ů procesów resorpcyjnych, okresowo z wyra┼║nie zwi─Ökszon─ů osteogenez─ů, doprowadzaj─ůc─ů do znacznego zaburzenia struktury i kszta┼étu ko┼Ťci. Nale┼╝y do niecz─Östo wyst─Öpuj─ůcych schorze┼ä, ale stanowi istotny problem diagnostyczny i leczniczy. Dominuj─ůcymi jej objawami s─ů bóle kostne i stawowe, ┼éukowate deformacje ko┼Ťci d┼éugich, zmiany w obr─Öbie czaszki, z┼éamania patologiczne oraz uciskowe objawy neurologiczne. Diagnostyka choroby Pageta ko┼Ťci obejmuje badanie scyntygraficzne, maj─ůce na celu lokalizacj─Ö ognisk patologicznych oraz zaj─Öcie czaszki, badanie radiologiczne dla okre┼Ťlenia typowych zmian oraz badania biochemiczne gospodarki wapniowofosforanowej i metabolizmu kostnego. Badania histopatologiczne nie maj─ů znaczenia dla postawienia rozpoznawaniu tej choroby, s─ů jednak konieczne w przypadku podejrzenia transformacji nowotworowej w obr─Öbie ogniska. Leczenie choroby Pageta obejmuje dwa zagadnienia: terapi─Ö krótkoterminow─ů, której celem jest szybkie zmniejszenie dolegliwo┼Ťci bólowych lub objawów neurologicznych oraz terapi─Ö d┼éugoterminow─ů ocenianej zmniejszeniem aktywno┼Ťci metabolicznej tkanki kostnej; jej celem jest zmniejszenie ryzyka wyst─ůpienia deformacji, z┼éama┼ä i wtórnych zmian zwyrodnienionych, bólu oraz nowotworzenia. Najwi─Öksz─ů skuteczno┼Ť─ç w tym zakresie przypisuje si─Ö bisfosfonianom, a w szczególno┼Ťci rizedronianowi, pamidronianowi i zolendronianowi. Praca jest omówieniem wyników i ustaleniem zasad kompleksowego (farmakologicznego i chirurgicznego) leczenia choroby Pageta ko┼Ťci w materiale Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narz─ůdu Ruchu Akademii w Warszawie. W ko┼äcu 2005 roku zebrano i opracowano wielosk┼éadnikowe dane o 62 pacjentach z osteitis defromans zgromadzone w latach 1998-2004. U 28 spo┼Ťród nich rozpoznanie kliniczne postawiono wcze┼Ťniej, przed obj─Öciem opiek─ů przez zespó┼é Poradni, w tym u 18 – chorob─Ö wykryto w Klinice. U pozosta┼éych 34 pacjentów ca┼é─ů diagnostyk─Ö przeprowadzono w Klinice i tu ustalono ostateczne rozpoznanie. W grupie badanej znalaz┼éo si─Ö 29 m─Ö┼╝czyzn w wieku ┼Ťrednio 63,8 lat (± 6,69, zakres 50-78) oraz 33 kobiety w wieku ┼Ťrednio 60,7 (± 9,48, zakres 34-80). Stosunek %/& wynosi 0,88. Nie stwierdzono ┼╝adnego przypadku rodzinnego wyst─Öpowania schorzenia. Decyzj─Ö o w┼é─ůczeniu leczenia antyresorpcyjnego podj─Öto w 27 przypadkach (43,5% z 62). Stosowano farmakoterapi─Ö z wykorzystaniem bisfosfonianów: rizedronianu podawanego doustnie w dawce 30 mg dziennie przez 2 miesi─ůce u siedmiu pacjentów i pamidronianu podawanego do┼╝ylnie we wlewie kroplowym w dawce 120 mg w ci─ůgu dwóch kolejnych dni u 20 pacjentów. W trakcie trwaj─ůcej ┼é─ůcznie 86 miesi─Öcy obserwacji nie wyst─ůpi┼éy ┼╝adne nowe powik┼éania zwi─ůzane z chorob─ů podstawow─ů. W wyniku przeprowadzonej analizy materia┼éu oraz w oparciu o dane literaturowe przygotowano algorytm diagnostyczno-terapeutyczny, który zosta┼é wdro┼╝ony do stosowania w codziennej praktyce klinicznej.


Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 229

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 229 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript