Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Rany przewlek??e i ich leczenie. Substytuty sk�ry i przeszczepy allogeniczne

Author(s): M. Ples, J. Glik J., M. Misiuga, J. Skotnicka, M. Kawecki, M. Nowak

Rana przewlekła jest ubytkiem skóry i innych tkanek, który nie goi się w czasie normalnie potrzebnym na wyleczenie innych ran. Leczenie tych ran może być długotrwałe i wymaga specyficznych zdolności lekarskich. Powody powstawania ran przewlekłych są różnorodne. Do najczęściej obserwowanych należą owrzodzenia żylne kończyn dolnych, rany niedokrwienne, zespół stopy cukrzycowej i odleżyny. System klasyfikacji CEAP został wprowadzony w celu opisu stanu osób, u których zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną. Przy użyciu tej klasyfikacji są monitorowane kliniczne, etiologiczne, anatomiczne i patofizjologiczne aspekty choroby. Podstawą leczenia wszystkich ran przewlekłych jest chirurgiczne oczyszczenie rany. Poza typowym podejściem chirurgicznym istnieją nowoczesne, obiecujące metody, takie jak hydrochirurgia oraz wykorzystanie larw owadów (np. muchy Lucilia sericata). Możliwość zastępowania zniszczonych obszarów skóry jest istotna dla odpowiedniego leczenia. Ważnym zagadnieniem jest rozwój użytecznych substytutów skóry. Badania są prowadzone w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Dzięki medycynie i biotechnologii doszło do opracowania wielu dających się wykorzystać substytutów skóry, takich jak Biobrane, Integra, Dermagraft i inne. Podsumowując trzeba stwierdzić, że rany przewlekłe są z punktu widzenia medycznego istotnym problemem, ale są też ciągle rozwijane nowe i efektywne metody ich leczenia.


Select your language of interest to view the total content in your interested language

20+ Million Readerbase
Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 281

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 281 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript