Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Rany przewlekłe i ich leczenie. Substytuty skóry i przeszczepy allogeniczne

Author(s): M. Ples, J. Glik J., M. Misiuga, J. Skotnicka, M. Kawecki, M. Nowak

Rana przewlek�?�?a jest ubytkiem skóry i innych tkanek, który nie goi si�?�? w czasie normalnie potrzebnym na wyleczenie innych ran. Leczenie tych ran mo�?¼e by�?�? d�?�?ugotrwa�?�?e i wymaga specyficznych zdolno�?�?ci lekarskich. Powody powstawania ran przewlek�?�?ych s�?�? ró�?¼norodne. Do najcz�?�?�?�?ciej obserwowanych nale�?¼�?�? owrzodzenia �?¼ylne ko�?�?czyn dolnych, rany niedokrwienne, zespó�?�? stopy cukrzycowej i odle�?¼yny. System klasyfikacji CEAP zosta�?�? wprowadzony w celu opisu stanu osób, u których zdiagnozowano przewlek�?�?�?�? niewydolno�?�?�?�? �?¼yln�?�?. Przy u�?¼yciu tej klasyfikacji s�?�? monitorowane kliniczne, etiologiczne, anatomiczne i patofizjologiczne aspekty choroby. Podstaw�?�? leczenia wszystkich ran przewlek�?�?ych jest chirurgiczne oczyszczenie rany. Poza typowym podej�?�?ciem chirurgicznym istniej�?�? nowoczesne, obiecuj�?�?ce metody, takie jak hydrochirurgia oraz wykorzystanie larw owadów (np. muchy Lucilia sericata). Mo�?¼liwo�?�?�?�? zast�?�?powania zniszczonych obszarów skóry jest istotna dla odpowiedniego leczenia. Wa�?¼nym zagadnieniem jest rozwój u�?¼ytecznych substytutów skóry. Badania s�?�? prowadzone w wielu o�?�?rodkach naukowych na ca�?�?ym �?�?wiecie. Dzi�?�?ki medycynie i biotechnologii dosz�?�?o do opracowania wielu daj�?�?cych si�?�? wykorzysta�?�? substytutów skóry, takich jak Biobrane, Integra, Dermagraft i inne. Podsumowuj�?�?c trzeba stwierdzi�?�?, �?¼e rany przewlek�?�?e s�?�? z punktu widzenia medycznego istotnym problemem, ale s�?�? te�?¼ ci�?�?gle rozwijane nowe i efektywne metody ich leczenia.


Select your language of interest to view the total content in your interested language

20+ Million Readerbase
Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 281

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 281 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript