Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Wplyw tlenu hiperbarycznego na gojenie sie ran oparzeniowych zaopatrzonych przeszczepami ze skory allogenicznej

Author(s): M. Misiuga, J. Glik, M. Kawecki, I. Dziurzynska, M. Ples, W. labus, M. Nowak

Wstęp. Skóra pobrana od zmarłych dawców wykorzystywana jest w chirurgii oparzeń zazwyczaj jako opatrunek tymczasowy przygotowujący podścielisko rany do dalszych procedur chirurgicznych. W wielu przypadkach jednoczesna aplikacja przeszczepu skóry allogenicznej wraz z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym skutkuje całkowitym zamknięciem rany oparzeniowej i eliminuje potrzebę wykonywania przeszczepów skóry autologicznej. Cel pracy.Celem pracy było zbadanie wpływu opatrunków ze skóry allogenicznej i tlenu hiperbarycznego na szybkość gojenia się ran oparzeniowych i na przygotowanie podścieliska rany do kolejnych zabiegów chirurgicznych. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w dwóch dwudziestoosobowych grupach pacjentów leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich z powodu oparzeń termicznych lub elektrycznych. Zarówno w grupie badawczej jak i kontrolnej średnio w 3 dobie hospitalizacji, po oczyszczeniu rany oparzeniowej, wykonywano przeszczep ze skóry allogenicznej w warunkach bloku operacyjnego. Pacjentów z grupy badawczej poddawano dodatkowo terapii tlenem hiperbarycznym. U chorych, u których nie doszło do naskórkowania rany oparzeniowej pod opatrunkiem ze skóry allogenicznej przeprowadzano przeszczep skóry autologicznej średnio w 14 dobie leczenia. Wyniki. Wyniki pracy wykazały, że w grupie kontrolnej u 7 pacjentów doszło do całkowitego naskórkowania rany i kompletnego jej zamknięcia pod przeszczepem ze skóry allogenicznej, natomiast u pozostałych 13 wykonano przeszczep skóry autologicznej w dalszym etapie leczenia. Czas hospitalizacji każdego pacjenta był równy średnio 30.4 dnia. W grupie badawczej u 14 pacjentów doszło do wygojenia się rany pod przeszczepem allogenicznym, nie potrzebowali oni kolejnych zabiegów chirurgicznych, natomiast u pozostałych 6 wykonano zabieg operacyjny przeszczepu skóry pośredniej grubości w celu definitywnego zamknięcia rany. Średni czas hospitalizacji wyniósł 22.5 dnia. Wnioski. Otrzymane rezultaty potwierdzają, że równoczesne zastosowanie opatrunku ze skóry allogenicznej i tlenu hiperbarycznego i przyczynia się do skrócenia czasu hospitalizacji, zmniejszenia liczby kolejnych procedur chirurgicznych w dalszym etapie leczenia oraz często skutkuje całkowitym zamknięciem rany oparzeniowej.


Select your language of interest to view the total content in your interested language

20+ Million Readerbase
Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 281

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 281 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript

Recommended Conferences

17th Global Summit on Orthopedics and Physiotherapy
Paris, France