Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research

An Official Journal of Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

ISSN:1897-2276
e-ISSN: 2449-9145

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Wplyw tlenu hiperbarycznego na gojenie sie ran oparzeniowych zaopatrzonych przeszczepami ze skory allogenicznej

Author(s): M. Misiuga, J. Glik, M. Kawecki, I. Dziurzynska, M. Ples, W. labus, M. Nowak

WstÄ�?�?p. Skóra pobrana od zmarÅ�?�?ych dawców wykorzystywana jest w chirurgii oparzeÅ�?�? zazwyczaj jako opatrunek tymczasowy przygotowujÄ�?�?cy podÅ�?�?cielisko rany do dalszych procedur chirurgicznych. W wielu przypadkach jednoczesna aplikacja przeszczepu skóry allogenicznej wraz z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym skutkuje caÅ�?�?kowitym zamkniÄ�?�?ciem rany oparzeniowej i eliminuje potrzebÄ�?�? wykonywania przeszczepów skóry autologicznej. Cel pracy.Celem pracy byÅ�?�?o zbadanie wpÅ�?�?ywu opatrunków ze skóry allogenicznej i tlenu hiperbarycznego na szybkoÅ�?�?Ä�?�? gojenia siÄ�?�? ran oparzeniowych i na przygotowanie podÅ�?�?cieliska rany do kolejnych zabiegów chirurgicznych. MateriaÅ�?�? i metody. Badanie przeprowadzono w dwóch dwudziestoosobowych grupach pacjentów leczonych w Centrum Leczenia OparzeÅ�?�? w Siemianowicach Å�?�?lÄ�?�?skich z powodu oparzeÅ�?�? termicznych lub elektrycznych. Zarówno w grupie badawczej jak i kontrolnej Å�?�?rednio w 3 dobie hospitalizacji, po oczyszczeniu rany oparzeniowej, wykonywano przeszczep ze skóry allogenicznej w warunkach bloku operacyjnego. Pacjentów z grupy badawczej poddawano dodatkowo terapii tlenem hiperbarycznym. U chorych, u których nie doszÅ�?�?o do naskórkowania rany oparzeniowej pod opatrunkiem ze skóry allogenicznej przeprowadzano przeszczep skóry autologicznej Å�?�?rednio w 14 dobie leczenia. Wyniki. Wyniki pracy wykazaÅ�?�?y, że w grupie kontrolnej u 7 pacjentów doszÅ�?�?o do caÅ�?�?kowitego naskórkowania rany i kompletnego jej zamkniÄ�?�?cia pod przeszczepem ze skóry allogenicznej, natomiast u pozostaÅ�?�?ych 13 wykonano przeszczep skóry autologicznej w dalszym etapie leczenia. Czas hospitalizacji każdego pacjenta byÅ�?�? równy Å�?�?rednio 30.4 dnia. W grupie badawczej u 14 pacjentów doszÅ�?�?o do wygojenia siÄ�?�? rany pod przeszczepem allogenicznym, nie potrzebowali oni kolejnych zabiegów chirurgicznych, natomiast u pozostaÅ�?�?ych 6 wykonano zabieg operacyjny przeszczepu skóry poÅ�?�?redniej gruboÅ�?�?ci w celu definitywnego zamkniÄ�?�?cia rany. Å�?�?redni czas hospitalizacji wyniósÅ�?�? 22.5 dnia. Wnioski. Otrzymane rezultaty potwierdzajÄ�?�?, że równoczesne zastosowanie opatrunku ze skóry allogenicznej i tlenu hiperbarycznego i przyczynia siÄ�?�? do skrócenia czasu hospitalizacji, zmniejszenia liczby kolejnych procedur chirurgicznych w dalszym etapie leczenia oraz czÄ�?�?sto skutkuje caÅ�?�?kowitym zamkniÄ�?�?ciem rany oparzeniowej.


Select your language of interest to view the total content in your interested language

20+ Million Readerbase
Indexed in

Embase/EXPERTA MEDICA Road Directory of Open Access
Scholarly Resources
Publons MIAR GBL Ministry of Science and Higher
Education
Index Copernicus
Google Scholar citation report
Citations : 281

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research received 281 citations as per Google Scholar report

Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research peer review process verified at publons
SCImago Journal & Country Rank
Annals of Medical and Health Sciences Research Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research a publication of Polish Society, is a peer-reviewed online journal with quaterly print on demand compilation of issues published.
Submit your Manuscript